Blog

KOMUNIKAT WŁADZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO

Bieżący rok w znacznym stopniu zdezorganizował możliwość funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Ze względu na panującą pandemię niemożliwe stało się odbywanie regularnych zebrań Oddziałów i Zarządu Głównego oraz Rady Naczelnej PTZ. Musieliśmy także zrezygnować z planowanych spotkań o charakterze naukowym, towarzyskim i sakralnym oraz znacząco ograniczyć inne przejawy naszej działalności. Ofiarą pandemii stał się także wydawany przez ZG PTZ kwartalnik “Wiadomości Ziemiańskie”, którego letni numer nie ukazał się. W zawiązku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy podwójny numer lato-jesień „Wiadomości Ziemiańskich”, który jest już dostępny. Pozostała aktywność online i telefoniczna. Poprzez media elektroniczne staramy podtrzymywać więź z naszym członkami oraz możliwie szeroko informować o innych formach aktywności. Jednocześnie wiem, że zarządy oddziałów utrzymują kontakt ze swoimi członkami oraz że dochodzi do spotkań w mniejszych grupach. To bardzo ważne żeby działalność Stowarzyszenia nie ustała całkowicie.

Rok 2020 miał być szczególny w życiu naszego Stowarzyszenia ze względu na przypadające w nim ważne wydarzenia. Po pierwsze upływającą kadencję organów statutowych PTZ, a co za tym idzie planowane wybory, zarówno na szczeblu zarządów oddziałów jak i władz centralnych. Z oczywistych względów okazało się to niemożliwe. Poza tym w tym roku przypada 30. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, którą to zamierzaliśmy uroczyście celebrować na jesieni br. Planowaliśmy także odbycie kolejnej pielgrzymki środowiska ziemiańskiego na Jasną Górę. Podjęcie jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić na ryzyko zachorowania byłoby nie tylko nieodpowiedzialne, ale także sprzeczne z prawem. Szczególnie, że znaczna część naszych członków znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowań.

Dlatego w trosce o zdrowie naszych członków, zdecydowaliśmy się przenieść Walny Zjazd Delegatów PTZ na wiosnę przyszłego roku. Mamy na to 60 dni od czasu zniesienia stanu pandemii. Art. 10f znowelizowanego Prawa o stowarzyszeniach stanowi co następuje: „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”. Szczegółowa data zostanie ustalona w terminie późniejszym. Do tego czasu muszą się odbyć wybory nowych władz we wszystkich oddziałach.

Ufając w rychłą poprawę sytuacji w kraju życzymy wszystkim naszym członkom i sympatykom zdrowia i cierpliwości w przetrwaniu tych trudnych czasów. Zalecamy podejmowanie tylko takich działań, które nie narażą ich na ryzyko zachorowania. Wierzymy, że wkrótce będziemy mogli się spotkać znów, do czego wielu z nas tęskni, i ponownie w pełni zaangażować się w działalność PTZ.

Podpisano:
Wanda Niegolewska
Przewodnicząca Rady Naczelnej Prezes Zarządu Głównego

Marcin K. Schirmer
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego