Blog

KOMUNIKAT SPECJALNY ZG PTZ W SPRAWIE PRAC NAD USTAWĄ O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Szanowni Państwo!

W związku z szumem medialnym dotyczącym toczących się w parlamencie prac nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 437, druki sejmowe nr 1090, 1210 i 1210-A) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wyjaśnia co następuje:

Procedowany projekt rzeczywiście stanowi istotne zagrożenie dla naszych interesów. Jeśli wszedłby w życie w proponowanej formie, uniemożliwiłby prowadzenie spraw dotyczących odzyskanie zagrabionego mienia w przyszłości, umarzając zarazem toczące się obecnie  postępowania. W moim przekonaniu stanowi on element szerszego procederu, zmierzającego do zamknięcia przez rząd tych nielicznych furtek prawnych, które jeszcze istnieją, pomimo braku ustawy reprywatyzacyjnej.

ZG PTZ (w osobach prezesa Marcina Schirmera i wiceprezesa ds. reprywatyzacji Stanisława Ziemeckiego), świadomy tych zagrożeń, od początku aktywnie włączył się w proces legislacyjny. Jeszcze na etapie sejmowym złożona została nasza opinia prawna przygotowana przez mec. Rafała Klimka z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, z którą ZG na stałe współpracuje. Osobiście rozmawiałem także z posłami reprezentującymi partię rządową. Niestety, głosowanie przeprowadzone w Sejmie pokazało, że ustawa ta zyskała powszechne uznanie wszystkich sił politycznych obecnych w parlamencie (od prawicy do lewicy). Żadna partia nie była przeciw, jedynie PO wstrzymała się od głosu, ale spowodowane było to nie tyle niezgodą co do samej idei ustawy, co zastrzeżeniami do pewnych szczegółowych jej zapisów.

Obecnie projekt znajduje się w Senacie gdzie 07 lipca 2021 r. będzie rozpatrywany na forum połączonych: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Zamierzamy wziąć w niej czynny udział, do którego zgłoszony został wiceprezes S. Ziemecki, który zaprezentuje stanowisko PTZ. Przygotowaliśmy także tekst poprawek, które w wypadku ich zatwierdzenia, złagodzą najbardziej dokuczliwe skutki ustawy. Zmiany te zmierzają one w trzech kierunkach: wydłużenia vacatio legis, umożliwienia prowadzenia dalej dochodzeń będących w toku oraz likwidacji 30 letniego okresu po którym przewidziane jest niemożliwość prowadzenia postępowań. W ich opracowywaniu wzięli udział mec. R. Klimek, mec. M. Obrębski oraz mec. P. Marquardt. Wobec determinacji partii rządzącej oraz jej posiadanej większości w Sejmie, jest to jedyny kompromis możliwy do osiągnięcia, wypracowany podczas różnych rozmów, także z przedstawicielami parlamentu.

Na posiedzeniu komisji obecny będzie także mec. M. Obrębski, z którym uzgodniony został wspólny zakres działania. Jednocześnie planujemy złożyć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Jeden z senatorów przedstawi poprawki w naszym imieniu (PTZ nie ma takiego prawa). Posiedzenie będzie transmitowane on line, poniżej link do komisji senackiej: https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,184,1,komisja-ustawodawcza.html.

Jednocześnie złożyliśmy w kancelarii premiera List otwarty do premiera RP (w załączeniu), w którym jednoznacznie przedstawiliśmy nasze negatywne stanowisko. List ten zostanie wysłany także do mediów.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia stanowią tylko wycinek aktywności ZG (dotyczący jedynie zmiany ustawy o K.p.a.) podejmowanych na rzecz przeprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej. O dalszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Pozostając z  poważaniem

/-/dr Marcin K. Schirmer

Prezes ZG PTZ

Warszawa 1.07.2021