Nowy Newsletter
         ZOSTAŃ SPONSOREM PTZ facebook  twitter

Strona Główna

KULTYWUJEMY Z PRZESZŁOŚCI ZIEMIAŃSKIEJ TO, CO NAJWARTOŚCIOWSZE, BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ...




 
    Informacje o PTZ

        Organizacja PTZ

Stanisław Jarocki: Dwór w zimie. Ok. 1904

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie powstało w 1990 r. jako kontynuacja działającego w okresie przedwojennym Związku Ziemian (założonym w 1915 roku). 

W swoich szeregach skupia byłych właścicieli ziemskich ich potomków i rodziny. Powstanie stowarzyszenia stało się możliwe dopiero po zmianach jakie dokonały się w Polsce po 1989 r. Dopiero wtedy, po latach prześladowań, byli ziemianie, pozbawieni swoich majątków i siedzib rodowych uzyskali możliwość zrzeszania się. PTZ jest organizacją o charakterze ogólnopolskim, posiadamy 11 oddziałów terenowych, współpracujemy także ze Związkiem Ziemian w Londynie i Paryżu.

PTZ nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

Podstawowe cele statutowe Towarzystwa to:

  • integracja środowiska ziemiańskiego i prowadzenie działań zmierzających do kontynuowania tradycji ziemiańskich,

  • propagowanie dorobku kulturalnego środowiska ziemiańskiego,

  • zachowanie dziedzictwa narodowego w postaci zespołów dworskich i pałacowych oraz innych materialnych i niematerialnych pomników przeszłości ziemiańskiej,

  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  • podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez właścicieli ziemskich bądź spadkobierców ich ojcowizny,

  • organizowanie pomocy dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej członków Towarzystwa i ich rodzin,

  • popieranie wychowania młodzieży ziemiańskiej w duchu poszanowania tradycji narodowych, na rzecz przygotowania jej do służby społeczeństwu,

  • uregulowanie stosunków własnościowych i respektowanie prawa własności w Polsce.

Dwór w Koszutach ok.1910 (woj. wielkopolskie)

PTZ walczy o godność Polski i Polaków, poprzez unieważnienie stalinowskich dekretów z 1944 roku i lat późniejszych, wstrzymanie sprzedaży nieruchomości ziemiańskich i wspieranie powrotów do rodzinnych siedzib. PTZ wspomaga swoich członków w staraniach o odzyskanie ich ojcowizny. Zabiega o uczciwy kształt ustawy reprywatyzacyjnej. Wypędzenie ziemian, zabór i dewastacja ich majątków to najbardziej wstydliwy fragment powojennej historii Polski.

PTZ jest instytucją pożytku publicznego o numerze KRS - 0000055617. Umożliwia to dokonywanie wpłat 1% pieniędzy pochodzących z odpisu podatku dochodowego. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie, a środki przeznaczamy na realizację celów statutowych.

PTZ wydaje swoje czasopismo: „Wiadomości ziemiańskie”, zawierające wiele informacji historycznych i bieżących z życia ziemian i ich potomków. Ponadto PTZ działa poprzez publikowanie informacji o historycznych wartościach tradycji i siedzib ziemiańskich, uczestniczy w konferencjach, organizuje odczyty i spotkania z młodzieżą na temat etosu polskiego ziemiaństwa i historii obyczajów.

PTZ opiniuje projekty ustaw reprywatyzacyjnych, poprzez uczestnictwo w odpowiednich komisjach sejmowych i rządowych.

PTZ zabiega o aktywizację polskiej wsi poprzez jej rozwój gospodarczy i kulturalny.

PTZ współpracuje z Europejską Organizacją Ziemian - ELO (European Landowners Organization), które zrzesza organizacje właścicieli ziemskich z całej Zjednoczonej Europy. Siedzibą stowarzyszenia jest Bruksela. ELO współpracuje ściśle z Komisją Europejską i jest jednym z głównych promotorów innowacji technicznych w rolnictwie.

PTZ współpracuje ze Stowarzyszeniem „Domus Polonorum”, mającym na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego, organizacjami Kresowian wypędzonych ze swoich siedzib w czasie i po II wojnie światowej, ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich oraz wieloma instytucjami kulturalnymi.

AKTUALNOŚCI


Debata w Senacie - relacja - więcej...

Wystawa w Senacie - relacja - więcej...


Audycja w Radiu Tok FM - więcej...



Publikacja w kwartalniku Karta - więcej...



Zmarł Abp Gocłowski - więcej...


  


Spotkanie Wielkanocne Oddziału Warszawskiego - więcej...



Audycja w Polskim Radiu RDC o reprywatyzacji - więcej...



Przywrócić prawo pierwokupu do odebranych nieruchomości - wywiad dla Niezależna.pl - więcej...



Tematyka kolejnych spotkań Oddziału Warszawskiego PTZ - więcej...

Przedstawiciele PTZ uczestniczyli w posiedzeniach Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - więcej...



Artykuł w tygodniku "Do Rzeczy" o potrzebie reprywatyzacji - więcej...



Reakcje mediów na nasze Oświadczenie - więcej...

Oświadczenie PTZ wobec projektu ustawy - więcej...


Spotkanie Oddziału Warszawskiego PTZ 16 marca 2016 roku - więcej...

Kolejne posiedzenia Zespołu Parlamentarnego, zapis video - więcej...




Krakowski Bal Sokoła - więcej...

Opłatek ziemiański w Gdańsku - więcej...

Kolejny tom słownika "Ziemianie polscy XX wieku" - więcej...

Spotkanie przedstawicieli PTZ z dziennikarzami i politykami - więcej...

Spotkanie Świąteczne Oddziału Warszawskiego PTZ - więcej... 



Pierwsze Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego - więcej...



Podjęliśmy współpracę z Kancelarią Prawniczą - więcej...

Zmarł Profesor Odrowąż Pieniążek - więcej...

Spotkanie Opłatkowe Oddziału Warszawskiego PTZ - więcej...

Jubileusz XXV-lecia PTZ - relacja - więcej...

Wznowiliśmy działania w Parlamencie - więcej...

Kolejne informacje o jubileuszu - więcej...

Aktualne Informacje o Jubileuszu PTZ
Program urocystości 4 grudnia 2015 roku - więcej...


Nowy Oddział PTZ w Kielcach - więcej...


Terminy spotkań Oddziału Warszawskiego PTZ w 2016 roku - więcej...

Waplewo znów zaprasza! - więcej...

W dwumiesięczniku Polonia Christiana ukazał się artykuł Grzegorza Brauna o zagładzie polskiego ziemiaństwa - więcej...Kolejny artykuł w Rzeczpospolitej - tym razem o działaniach na forum Komisji Europejskiej - więcej...więcej...

Artykuł w Rzeczpospolitej na temat działań PTZ w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - więcej...




Odbyła się Debata Rzeczpospolitej o sprzedaży ziemi rolnej cudzoziemcom - więcej...



Wywiad z dr Agnieszką Łuczak w TV Republika na temat wystawy Europa w Rodzinie - więcej...

Rozmowa z Prezesem PTZ Marcinem Schirmerem na łamach Rzeczpospolitej - więcej...



Reportaż z wystawy "Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie XX wieku" w programie "Flesz Historii" - więcej...

Otwarcie wystawy  "Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie XX wieku" - więcej...


Zostań sponsorem PTZ - więcej...




 

 Wszyscy ziemianie czytają "Wiadomości Ziemiańskie" (patrz zakładka)
To jedyny taki kwartalnik

 


Na Forum Dyskusyjnym pojawiły się informacje dotyczące losów petyji złożonej przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Zapraszamy do wymiany opinii.

FORUM


CZŁONKOSTWO W PTZ 

TO NIE TAKIE TRUDNE !!!

Informacje członkowskie