Blog

SENACKIE POPRAWKI DO NOWELIZACJI KPA

23 lipca br. odbyło się w Senacie głosowanie poprawek zgłoszonych przez połączone komisje Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Przyjęte zostały trzy poprawki, z czego dwie mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia osób poszkodowanych komunistycznymi dekretami nacjonalizacyjnymi. Poprawka druga stanowi, że postępowania administracyjne będące w toku nie ulegają umorzeniu, a więc dalej będą się toczyć.

Jedyna (choć istotna) różnica będzie taka, że nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności dawnej wadliwej decyzji, a tylko jej wydanie z naruszeniem prawa, co daje podstawę do wystąpienia do sądu o odszkodowanie. Poprawka trzecia zakłada wydłużenie vacatio legis do trzech miesięcy (przedłużenie z 30 dni), co oznacza że osoby które dotychczas nie wszczęły jeszcze postępowań będą miały na to jeszcze czas. Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel rządu konsekwentnie występował przeciwko wszelkim zmianom.

Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku przyjęcia poprawek Senatu, po wejściu ustawy w życie nie będzie już możliwe wszczynanie nowych postępowań administracyjnych w stosunku do decyzji wydanych wcześniej niż 30 lat przed dniem złożenia wniosku o stwierdzenie ich nieważności (wydania z naruszeniem prawa), dlatego właściwe wykorzystanie czasu (w przypadku przyjęcia poprawek senackich) będzie tak ważne.

Przyjęte poprawki spełniają podstawowe postulaty zgłaszane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, sprawiając zarazem, że ustawa pozostaje w zgodności z Konstytucją. Oczywiście kluczowym pytaniem pozostaje czy zmiany te zostaną utrzymane przez Sejm, co będzie miało miejsce 11 sierpnia.

M. Schirmer